Ủy Ban sẽ có mười bốn thành viên với nhiệm kỳ mười năm. Một người trong Ủy Ban sẽ là sinh viên. Hầu hết các công việc của Ủy Ban sẽ diễn ra trong năm đầu tiên khi họ thiết lập ranh giới các địa hạt.

Quy trình này hoạt động như thế nào

Biểu tượng Tài Liệu và Kính Lúp có nghĩa là tìm kiếm

Hội Đồng Đánh Giá tuyển chọn 60 ứng cử viên hội đủ điều kiện nhất cho Ủy Ban

Dấu chữ thập trong một biểu tượng hộp thể hiện cho việc gạch bỏ hoặc loại bỏ

Mỗi Thành Viên Hội Đồng có thể gạch bỏ một hồ sơ đăng ký từ nhóm hội đủ điều kiện

Biểu tượng mũi tên chéo thể hiện sự ngẫu nhiên

Thanh Tra Thành Phố sẽ chọn ngẫu nhiên 8 Ủy Viên từ nhóm hội đủ điều kiện

Biểu tượng hộp kiểm có nghĩa là lựa chọn

Các Ủy Viên lựa chọn thêm 6 ứng cử viên từ nhóm đủ điều kiện

Bút chì với đường thẳng và biểu tượng dấu gạch ngang có nghĩa là bản thảo hoàn chỉnh

14 Ủy Viên sẽ thiết lập các địa hạt

Quy Trình Tuyển Chọn

Hội Đồng Đánh Giá Ứng Cử Viên sẽ lựa chọn 60 ứng cử viên đủ điều kiện nhất cho Ủy Ban. Hội Đồng Đánh Giá sẽ tuyển chọn các ứng cử viên dựa trên kỹ năng phân tích, khả năng đánh giá công minh và đánh giá cao thành phần dân số đa dạng của Austin. Mỗi thành viên của Hội Đồng Thành Phố có thể gạch bỏ một trong các ứng cử viên trong nhóm những người hội đủ điều kiện nhất. Các thành viên hội đồng không cần phải đưa ra lý do gạch bỏ.

Trong một cuộc họp công khai, Thanh Tra Thành Phố sẽ lựa chọn ngẫu nhiên tám người từ nhóm đủ điều kiện nhất. Tám người này sẽ trở thành thành viên của Ủy Ban. Tám ủy viên đầu tiên sẽ lựa chọn thêm sáu người từ nhóm hội đủ điều kiện nhất để bảo đảm Ủy Ban phản ánh thành phần đa dạng của Austin. Ủy Ban sẽ có tổng cộng mười bốn thành viên.

Nhóm ba người đàn ông cao niên tại Trung Tâm Giải Trí Gustavo “Gus” L. Garcia

Vai Trò của Ủy Ban

Ủy Ban sẽ quyết định các ranh giới mới thông qua một quy trình công khai và minh bạch với nhiều cơ hội để công chúng đóng góp ý kiến.

Để thiết lập các ranh giới địa hạt, các ủy viên sẽ có được ý kiến đóng góp của cư dân trong toàn bộ quy trình

Biểu tượng cờ có nghĩa là các quận hoặc địa điểm khác nhau

Tổ chức một buổi họp công khai tại mỗi địa hạt

Bút chì với đường thẳng và biểu tượng dấu gạch ngang có nghĩa là bản thảo hoàn chỉnh

Đưa ra dự thảo ban đầu về các ranh giới

Bong bóng suy nghĩ/hội thoại với biểu tượng ba dấu gạch ngang có nghĩa là thảo luận/cuộc họp

Tổ chức thêm bốn cuộc họp công khai

Bút chì với đường thẳng và biểu tượng dấu gạch ngang có nghĩa là bản thảo hoàn chỉnh

Đề xuất các ranh giới cuối cùng

Bong bóng suy nghĩ/hội thoại với biểu tượng ba dấu gạch ngang có nghĩa là thảo luận/cuộc họp

Tổ chức thêm hai cuộc họp công khai

Biểu tượng Hộp Kiểm Đã Chọn có nghĩa là một phiếu bầu chính thức cuối cùng

Bỏ phiếu về ranh giới cuối cùng

Nhóm người nói chuyện tại bàn ở Trung Tâm Giải Trí Gustavo “Gus” L. Garcia

Tình trạng hội đủ điều kiện

Quý vị hội đủ điều kiện tham gia Ủy Ban nếu:

 • quý vị đã đăng ký bỏ phiếu ở Austin liên tục từ 5 năm trở lên;
 • quý vị đã bỏ phiếu tại ít nhất ba trong số năm cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất của Thành phố Austin;
 • quý vị không có mâu thuẫn quyền lợi;
 • hoặc quý vị đáp ứng được các tiêu chí dành cho sinh viên dưới đây.

Nếu quý vị tham gia Ủy Ban, quý vị sẽ không thể đảm trách một số vị trí nhất định trong Thành Phố trong một khoảng thời gian. Vui lòng cân nhắc các điều kiện này trước khi quý vị nộp hồ sơ.

Sinh viên

Một người trong Ủy Ban sẽ là sinh viên. Nếu quý vị là sinh viên, quý vị hội đủ điều kiện tham gia Ủy Ban nếu:

 • quý vị đang theo học tại một trường cao đẳng cộng đồng hoặc đại học bốn năm ở Austin;
 • quý vị cư ngụ và ghi danh bỏ phiếu ở Austin;
 • quý vị không có Mâu Thuẫn Quyền Lợi.
Vườn Cộng Đồng Adelphi Acre ở miền Bắc Austin

Các Điều Kiện

Nếu quý vị tham gia Ủy Ban, quý vị không thể đảm trách một số vị trí của Thành Phố trong một khoảng thời gian.

Kể từ ngày được bổ nhiệm vào Ủy Ban, các ủy viên không hội đủ điều kiện:

 • đảm nhận một chức vụ dân cử trong chính quyền Thành Phố Austin trong mười năm;
 • đảm nhận vị trí bổ nhiệm trong chính quyền Thành Phố Austin trong ba năm;
 • là nhân viên được hưởng lương hoặc chuyên gia tư vấn cho Thành Phố Austin trong ba năm;
 • nhận được hợp đồng đấu thầu không cạnh tranh với Thành Phố Austin trong ba năm.

Xác Minh Quá Trình Bầu Cử của Quý Vị

Quý vị đã phải tham gia bỏ phiếu trong ba trong số năm cuộc bầu cử gần đây nhất thì mới có thể tham gia Ủy Ban (trừ khi quý vị là sinh viên).

Các cuộc bầu cử quyết định chung cuộc không được tính là các cuộc bầu cử riêng biệt. Quý vị có thể tính một cuộc bầu cử quyết định chung cuộc nếu quý vị bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quyết định chung cuộc đó nhưng không bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử. Nếu quý vị bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử, quý vị không thể tính một cuộc bầu cử quyết định chung cuộc là cuộc bầu cử riêng biệt.

Các Cuộc Bầu Cử Thành Phố hội đủ điều kiện:

 • Cuộc tổng tuyển cử tháng Mười Một năm 2018 hoặc cuộc bầu cử quyết định chung cuộc vào tháng Mười Hai (các địa hạt 1, 3, 8)
 • Cuộc tổng tuyển cử tháng Mười Một năm 2016 hoặc cuộc bầu cử quyết định chung cuộc vào tháng Mười Hai (địa hạt 10)
 • Cuộc tổng tuyển cử tháng Mười Một năm 2014 hoặc cuộc bầu cử quyết định chung cuộc vào tháng Mười Hai
 • Cuộc tổng tuyển cử vào tháng Năm, 2012
 • Cuộc tổng tuyển cử vào tháng Năm, 2011 hoặc cuộc bầu cử quyết định chung cuộc vào tháng Sáu

Thông tin thêm về cách kiểm tra quá trình bầu cử của quý vị có ở đây.

Hình Ảnh Barton Creek Greenbelt Thành Phố Austin của tác giả Tomasz Bagiński

Mâu Thuẫn Quyền Lợi

Quý vị không đủ điều kiện tham gia Ủy Ban nếu quý vị hoặc vợ (chồng)/người bạn đời của quý vị:

Trong vòng 5 năm trước ngày nộp đơn:

 • được bổ nhiệm vào, được bầu chọn vào hoặc là ứng viên tranh cử vào chức vụ trong chính quyền tiểu bang hoặc thành phố;
 • từng là viên chức, nhân viên hoặc chuyên gia tư vấn được hưởng lương của một đảng phái chính trị hoặc một chiến dịch tranh cử của một ứng cử viên vào chức vụ trong chính quyền tiểu bang, quận hoặc thành phố;
 • ghi danh theo diễn nhà vận động hành lang ở cấp tiểu bang hoặc địa phương;
 • đóng góp ít nhất 1.000 đô la cho các ứng cử viên tranh cử vào chính quyền Thành Phố Austin trong cuộc bầu cử Thành Phố gần đây nhất; hoặc

Trong vòng ba năm ngay trước ngày nộp hồ sơ:

 • là nhân viên được hưởng lương của Thành phố Austin;
 • được trả thù lao theo diện nhà thầu chuyên môn hoặc chính trị cho Thành Phố Austin hoặc bất kỳ người quản lý nào của nhà thầu đó.

Ứng Dụng Đã Nhận

Ứng Dụng Đã Nhận
318
Đơn xin học sinh nhận được
20
Tỷ lệ ứng dụng đáp ứng yêu cầu tối thiểu
89.31%
Các địa hạt hội đồng

City of Austin District Map - Districts as of 2013 - 2022 election
Các địa hạt hội đồng 1
34
Các địa hạt hội đồng 2
18
Các địa hạt hội đồng 3
30
Các địa hạt hội đồng 4
23
Các địa hạt hội đồng 5
38
Các địa hạt hội đồng 6
25
Các địa hạt hội đồng 7
31
Các địa hạt hội đồng 8
19
Các địa hạt hội đồng 9
45
Các địa hạt hội đồng 10
46
Chủng tộc
Tuổi
Giới tính
Trình Độ Học Vấn

Tất cả các ứng dụng được đánh giá

Tên Gọi Tên Họ Các địa hạt hội đồng Giới tính Chủng tộ #
Shaina Kambo District 9 Female Black or African American Yes 372
James Babyak District 3 Male Hispanic or Latino Yes 371
Kathryn McArdle District 9 Female White Yes 370
Dave Spillar District 4 Male White Yes 369
Barbara Garza District 5 Female Hispanic or Latino Yes 368
Sean Gooden District 1 Male Black or African American Yes 367
Shannon Halbrook District 7 Male White Yes 366
Tamara Voynick District 1 Female White Yes 365
Melissa Hardie District 7 Female White Yes 364
Jon Menegay District 7 Male White Yes 363
April Milek District 10 Female White Yes 362
Raymond Galasso District 6 Male White Yes 361
Jason Callahan District 3 Male White Yes 360
SanJuanita Flores District 4 Female Hispanic or Latino No 359
Alan Bernstein District 4 Male White Yes 358
Rachael Druckhammer District 1 Female White Yes 357
Yim Meyer Not Determined Female Asian No 356
Omar Saucedo District 2 Male Hispanic or Latino Yes 355
Shannon Slivinske District 6 Female White Yes 354
Elizabeth Chen District 4 Female Asian Yes 353
Daniel Chupe-O'Hanlon District 8 Male White Yes 352
Tara O'Neill District 9 Female White Yes 351
John Hilburn District 10 Male White Yes 350
Amber Compton District 10 Female White Yes 349
Hans Falk District 7 Male White Yes 348
David Easterday District 1 Male White Yes 347
Belinda Espinoza District 2 Female Hispanic or Latino Yes 346
Eric Grady District 10 Male White Yes 345
Erik De La Rosa District 10 Male Hispanic or Latino Yes 344
Jay Roberson District 5 Male White Yes 343
Jefftey Torgerson District 10 Male White Yes 342
Jim Rodgers District 8 Male White Yes 341
Julian Lanier District 9 Male White No 340
Brian Nunnery District 9 Male White Yes 339
Jerome Garvey District 2 Male White Yes 337
John Beal District 10 Male American Indian or Alaska Native Yes 336
Stephen Damman District 6 Male White Yes 335
Lisa Morgan District 5 Female White Yes 334
Sam Palmer District 3 Male White Yes 333
IAN MITCHELL District 3 Male Hispanic or Latino No 332
Keith McCormic District 7 Male White Yes 331
David Nelson District 10 Male White Yes 330
Alan Friedman District 10 Male White Yes 329
Cornell Woolridge District 6 Male Black or African American No 328
charlie ford District 6 Male White Yes 327
Tod Meinke District 10 Male Self-describe Yes 326
Timothy Diller District 6 Male White Yes 325
Rhonda Mattsen Not Determined Female Self-describe No 323
Carolyn Langford District 5 Female White Yes 322
Hannah Cowart District 5 Female White Yes 321
MOSES GARCIA District 5 Male Hispanic or Latino Yes 320
Rachael Sunstrum District 4 Female White Yes 319
William Pate District 4 Male White Yes 318
Joe Vasquez District 9 Male Self-describe Yes 317
Jennyfer Paz Not Determined Female Hispanic or Latino No 316
Susan Benz District 3 Female White Yes 315
Camellia Falcon District 7 Female Hispanic or Latino Yes 314
Jorge Ramirez District 3 Male Hispanic or Latino Yes 313
Steven Weintraub District 7 Male White Yes 312
Sylvia Chavez District 2 Female Hispanic or Latino Yes 311
Bhuvanesh Bhatt District 10 Male Asian Yes 310
William Alexander District 10 Male White Yes 309
Victoria Wing District 4 Female Self-describe Yes 308
Kristen Coleman District 8 Female White Yes 307
Pamela Smith District 7 Female White Yes 305
Delbert Eckstein District 10 Male White Yes 304
Kelly Saccomanno District 6 Female Self-describe Yes 303
Isha Kaur District 9 Female American Indian or Alaska Native Yes 302
Mari Russ District 9 Female White Yes 301
Jennifer Langley District 8 Female White Yes 299
Matthew Moscatelli District 1 Non-binary Self-describe No 298
Andrea Petit District 1 Female Black or African American Yes 297
Donato Rodriguez Not Determined Male Hispanic or Latino No 296
Ali Simmel Not Determined Non-binary White No 295
Vincent Johnson District 1 Male Black or African American Yes 294
Carol Eckelkamp District 9 Female White Yes 293
Yvonne Flores District 5 Female Hispanic or Latino Yes 291
Marisol McDaniel District 1 Female Hispanic or Latino Yes 290
Conrad Derdeyn District 6 Male White Yes 289
Isa Boonto-Zarifis District 4 Non-binary Asian Yes 288
Viva Garza District 2 Female Hispanic or Latino Yes 287
April Clark District 1 Female White Yes 286
Robert Garza District 10 Male Hispanic or Latino Yes 285
Craig Campbell District 8 Male White Yes 284
Stephanie Gatica District 4 Female Hispanic or Latino Yes 283
RAYMOND CLARK District 7 Male White Yes 282
Christina Puentes District 7 Female Self-describe Yes 281
Amy Chin District 3 Female Self-describe No 280
Nancy Palma District 3 Female Hispanic or Latino Yes 278
Ruth Tovar Not Determined Female Hispanic or Latino No 277
Todla Hobson District 10 Female White Yes 276
Victor Saenz District 1 Male Hispanic or Latino Yes 275
Rachel Trembley District 6 Female White Yes 274
Jessica Reeves District 1 Female Hispanic or Latino Yes 273
Marilyn Bostick District 1 Female Black or African American Yes 272
Kristin Sprague District 5 Female White Yes 271
Gregory Lambert District 3 Male Black or African American Yes 270
Eric McDaniel District 7 Male Black or African American Yes 269
ROGER DAVIS District 3 Male Black or African American Yes 268
Abigail Clarke District 10 Female White Yes 267
Patsy Thomason District 3 Female White Yes 266
Munira Fareed Not Determined Female Asian No 263
Aaron Benfield District 6 Male White Yes 262
Denise Hoelting District 7 Female White Yes 261
Sean Saldana District 7 Male Hispanic or Latino Yes 260
Archie McAlonen District 3 Male White Yes 259
Casey Hunt District 6 Male White Yes 258
Mohammed Razzaque District 5 Male Asian Yes 257
Michael Cavazos District 9 Male Hispanic or Latino Yes 256
Susan Daniewicz District 7 Female White Yes 255
Jessica Ramirez District 2 Female Hispanic or Latino Yes 254
Leticia Hinojosa District 5 Female Hispanic or Latino Yes 253
Eugenio Hinojosa District 5 Male Hispanic or Latino Yes 252
Milton Washington District 1 Male Black or African American Yes 251
Michael Green District 6 Male White Yes 249
Michael Spindler District 6 Male White No 248
Eliza Chien District 6 Female Self-describe Yes 246
Gail Johnson District 8 Female White Yes 245
ranleigh Hirsh District 7 Female White Yes 243
Joanne Richards District 10 Female White Yes 242
Dr. Sterling Lands District 4 Male Black or African American Yes 241
Michelle Perez District 5 Female Hispanic or Latino Yes 240
Ed Pierce District 10 Male White Yes 239
Richard Hatfield District 9 Male White Yes 238
Malcolm Milburn District 10 Male White Yes 236
Colleen Tabolt District 3 Female White Yes 235
Carolyn Smith District 5 Female Black or African American Yes 233
Joseph Cajas District 10 Male Hispanic or Latino Yes 232
Phillip Denney District 6 Male White Yes 231
Faith Chamas District 9 Female Black or African American No 230
Vyasar Ganesan District 5 Male Asian Yes 228
Eugene Schneider District 6 Male White Yes 227
Jared Lindsay District 2 Male White Yes 226
Sinclair Bradley District 3 Male Black or African American Yes 225
Kerry Chipman District 2 Male White Yes 224
Jennifer Hranitzky District 4 Female White Yes 223
Sean Moran District 5 Male White Yes 222
Christopher Dancy District 7 Male White Yes 221
Danny Wittliff District 6 Male White Yes 220
Karen Swenson District 9 Female White Yes 219
Ben Hamill District 7 Male White Yes 217
Chong Shin District 1 Male Asian Yes 215
RICHARD GREENWALT District 6 Male White Yes 214
Gordon Smith District 10 Male White Yes 213
Darius Terrell District 8 Male Black or African American Yes 212
lindsey Vass District 4 Female White Yes 210
Oddett Garza-Weatherspoon District 8 Female Hispanic or Latino Yes 209
Prabhu Kannan District 5 Male Self-describe Yes 208
Thomas Thayer District 8 Male White Yes 207
ROD SANDERS District 5 Male White Yes 206
Timothy Miller District 6 Male White No 205
Kelly O'Shieles District 5 Female White Yes 204
Sidney Beaty District 1 Female White Yes 201
Herta Branding District 4 Female White Yes 200
David Sullivan District 9 Male White No 199
Benjamin Altenberg District 7 Male White Yes 198
Michael Sullivan District 9 Male White Yes 197
Kaelyn Kappeler District 2 Female White No 196
Vahid Akhavan Attar District 10 Male White Yes 195
Darcy Scott District 3 Female White Yes 194
Louis Cannatti District 10 Male White Yes 192
Courtney Leonard District 1 Female Self-describe Yes 191
Patty Prado District 4 Female Hispanic or Latino Yes 189
DESDEMONA BANDINI District 5 Female White Yes 188
Phil Vaughter District 1 Male White No 185
Timothy Ou District 9 Male Asian Yes 184
James Ratzman District 6 Male White Yes 182
Kristian Nielsen District 10 Male White Yes 181
Pamela Armour District 10 Female White Yes 180
G Hendren District 10 Male White Yes 179
Peter Onyisi District 7 Male Self-describe Yes 177
Alan Freedman District 1 Male White Yes 176
Randall Wickersham District 4 Male White Yes 175
anika Keswani District 7 Female Asian No 174
Mark Newberry District 10 Male White Yes 173
Selina Yee District 1 Female Asian Yes 172
David Dixon District 6 Male White Yes 171
Tyler RYska District 9 Male White Yes 170
Richard Lampert District 10 Male White Yes 169
Susan Horton District 10 Female White Yes 167
Michael Falk District 10 Male White Yes 166
Richard Heyman District 9 Male White Yes 165
Albert Marino District 5 Male White Yes 164
Anna Kehl District 3 Female White Yes 163
BEVERLY RABENBERG District 6 Female White Yes 161
Cory Macdonald District 8 Male White Yes 160
William McMillin District 10 Male White Yes 159
David Quin District 1 Male White Yes 158
ERROL HARDIN District 1 Male Black or African American Yes 157
Thomas Everard District 10 Male White Yes 156
Antonino Cummings District 9 Male White Yes 154
Stephen Sather District 8 Male White Yes 153
sara inés calderón District 2 Female Hispanic or Latino Yes 152
John Mckiernan-Gonzalez District 3 Male Hispanic or Latino Yes 151
Annie Fuhrman District 1 Female White Yes 150
Judith Lehman District 3 Female White Yes 149
Hanna Jamal District 4 Female Self-describe Yes 148
Jennifer Thomas District 3 Female White Yes 147
Luis Gonzalez District 10 Male Hispanic or Latino Yes 146
Amy Schweiss District 1 Female White Yes 145
William Blanton District 10 Male White Yes 144
Judith Schneringer District 5 Female White Yes 142
William Padgett District 10 Non-binary White Yes 140
Heather Grant District 2 Female White Yes 139
William Harriss District 10 Non-binary White Yes 138
Michael Abkowitz District 10 Male White Yes 136
Adam Miller District 5 Male White Yes 135
Barry McBee District 1 Male White Yes 134
Matthew Traub District 7 Male White Yes 133
Matthew Rinker District 5 Male White No 132
Xavier Cadena District 2 Male Hispanic or Latino Yes 131
Jeffrey Kirk District 5 Male White Yes 129
Kristine Patrick District 4 Female White Yes 128
Casey Scott District 3 Male White Yes 127
Parker Palmer District 1 Male White Yes 126
Eleanor Theurer District 4 Female White Yes 125
David Holmes District 8 Male White Yes 124
Amanda Guzman District 9 Female Hispanic or Latino No 122
Margaret Hill District 4 Female White Yes 121
Laney Marx District 10 Female White No 120
Z (Sammy) Easterday District 1 Female Self-describe Yes 118
James Todd District 9 Male White Yes 117
Zachary Kent District 1 Male White Yes 116
Lonny Stern District 3 Male White Yes 114
Samuel Scherer District 9 Male White Yes 113
Armin Salek District 9 Male Self-describe Yes 112
Josef Merrill District 8 Male White Yes 111
Emily Steemers District 9 Female Self-describe Yes 110
Annika Olson District 7 Female White No 109
Amaryllis Martin District 5 Female White Yes 108
Dean Dreier District 8 Male White Yes 107
Mark Weiss District 10 Male White Yes 106
Malcolm Yeatts District 3 Male White Yes 105
Margaret Lundy District 5 Female Asian Yes 104
Russell Taylor District 7 Male White Yes 103
Elaine James District 1 Female Black or African American No 102
Andrew England District 8 Male White Yes 101
Erin Dempsey District 10 Female Hispanic or Latino Yes 100
Christina Kaeini District 1 Female Self-describe No 98
Chad Ballentine District 9 Male White Yes 97
Greta Goldsby District 10 Female White No 96
Mokshika Sharma District 7 Female Asian Yes 95
Pablo Maceda District 5 Male Hispanic or Latino Yes 94
Marina Hench District 1 Female White No 93
John Wagner District 5 Male Asian Yes 92
Karen Nieft District 6 Female White Yes 91
Joshua Blank District 8 Male White Yes 90
William Young District 5 Male White Yes 89
Christian Kurtz District 4 Male White Yes 88
Andrew McCann District 5 Male White Yes 87
Christopher Cavello District 9 Male Self-describe Yes 86
Jeffery Hart District 9 Male White Yes 85
Elise Nacca District 7 Female White Yes 84
Nuria Zaragoza District 9 Female Hispanic or Latino Yes 83
Matt Glazer District 2 Male White Yes 82
JERRY Hardin District 10 Male White Yes 81
Robert Lewallen District 3 Male White Yes 80
Hoang Le District 8 Male Asian Yes 78
Joseph Daly District 9 Male White Yes 77
Ricardo Reyes District 3 Male Hispanic or Latino Yes 76
Robert Ragan District 10 Male White Yes 75
Michael Saavedra District 7 Male Hispanic or Latino Yes 74
William Fagelson District 5 Male White Yes 72
Kevin Cecil District 9 Male White Yes 71
Sven Stricker District 4 Male White No 70
Renee Jonard District 3 Female Asian No 68
Benny Castro District 2 Male Hispanic or Latino Yes 67
Carlos Lopez District 3 Male Hispanic or Latino Yes 66
Stephen Fogel District 10 Male White Yes 65
Jay Weinshenker District 4 Male White Yes 64
Paul Mannie District 1 Male Black or African American Yes 63
Kathryn Meehan District 2 Female White Yes 62
Yessenia Rojas Not Determined Female Hispanic or Latino No 60
susan hausmann District 3 Female White Yes 59
Patricia (Trish) Baizer District 6 Female White Yes 57
Nicolas Atwood District 9 Male White Yes 56
Joseph Trachier District 6 Male White Yes 55
Amber Rynbrandt District 9 Female White Yes 54
J Welch Not Determined Male Self-describe No 53
Lucas Artusi District 9 Male Hispanic or Latino Yes 51
Kimberly Levinson District 9 Female White Yes 50
Matthew Clark District 9 Male White Yes 49
Dawnielle Castledine District 2 Female White Yes 48
Adam Hegemier District 5 Male Hispanic or Latino Yes 47
brigham morris District 3 Male Asian Yes 46
Paul Smith District 7 Male White Yes 45
Marina DeYoe-Pedraza District 1 Female Self-describe Yes 44
John Hunt mbv District 7 Male White Yes 42
Carolina Swayze District 9 Female White Yes 41
Cindy Metcalf District 7 Female White Yes 40
Joanne Hodge District 7 Female Black or African American Yes 39
Geneva Castellanos District 2 Female Hispanic or Latino Yes 38
James Robertson District 3 Male White Yes 37
Ryman Stringer District 5 Female White Yes 36
Emily Adams District 5 Female White Yes 35
Lisa Robinson District 5 Female White Yes 34
Matthew Chovanec District 9 Male White Yes 33
Whitney Finch District 2 Female White Yes 32
Christopher Burns District 10 Male White Yes 31
Ashley Sturzl District 5 Female White Yes 30
Bryan Saplin District 1 Male White Yes 29
Tanner Blair District 7 Male White Yes 28
Jacob Levin District 9 Male Self-describe Yes 27
Chris Cruthird District 8 Male White Yes 26
Ciana Seddon District 5 Female White No 25
Christopher Harte District 9 Male White Yes 24
Robert Stidman District 5 Self-describe White Yes 22
Leo Goodman District 4 Male White Yes 21
Angela Garza District 3 Female Hispanic or Latino Yes 20
James Christianson District 9 Male White Yes 19
Jesse Plaza District 8 Male Hispanic or Latino Yes 17
Bret Branon District 9 Male White Yes 16
Scott Boone District 1 Male White Yes 15
seema agarwala District 9 Female Asian Yes 14
Michael Nahas District 9 Male White No 12
Stephen Nagle District 9 Male White Yes 11
eileen keller District 10 Female Self-describe Yes 10
Ethan Smith District 9 Male Self-describe Yes 9