Các cư dân của Austin trong Ủy Ban có trách nhiệm thiết lập các ranh giới địa hạt thông qua một quy trình công khai và công bằng. Nhóm cư dân đầu tiên trong Ủy Ban Tái Phân Vùng thiết lập các ranh giới của Hội Đồng Thành Phố vào năm 2013.

Các địa hạt hội đồng hiện tại của Austin

Bản Đồ Thành Phố Austin - Các quận như trong cuộc bầu cử năm 2013 - 2022

Ngày nay, dân số của Austin đã đông hơn và đa dạng hơn. Thành Phố cần một nhóm cư dân mới để thiết lập ranh giới địa hạt nhằm phản ánh các thay đổi này và tác động đến cách thức đại diện cho cư dân Austin.

Các cư dân trong Ủy Ban sẽ có thể xem các dữ liệu Thống Kê Dân Số 2020. Các ủy viên sẽ sử dụng dữ liệu này và ý kiến đóng góp của công chúng để quyết định cách thiết lập ranh giới địa hạt mới và phản ánh rõ nhất các thay đổi của Austin. Các ủy viên phải sử dụng các tiêu chí sau đây khi thiết lập các ranh giới địa hạt:

Dấu bằng trong biểu tượng hộp có nghĩa là sự bình đẳng hoặc công bằng

Các địa hạt nên có dân số quân bình hợp lý

Hai hình nghịch đảo trong biểu tượng màu sắc khác nhau có nghĩa là ranh giới

Các ranh giới địa hạt phải tiếp giáp nhau

Ba người ngồi tại một biểu tượng chiếc bàn thể hiện cộng đồng

Các khu phố hoặc cộng đồng được kết nối với nhau ở mức tối đa có thể

Bốn hộp với một biểu tượng màu khác thể hiện trạng thái gần nhau

Các địa hạt phải nhỏ gọn nhất ở mức có thể (chẳng hạn như các khu phố ở gần không bị bỏ qua vì các khu phố xa hơn)

Hộp có đường giao cắt biểu tượng viền thể hiện ranh giới nhận dạng theo địa lý

Ranh giới địa hạt sử dụng ở mức tối đa có thể các phân khu bầu cử hiện tại và các ranh giới có thể xác định về mặt địa lý

Tài liệu có biểu tượng các dòng xác định theo vị trí tài liệu pháp lý

Các ranh giới địa hạt phải tuân thủ luật liên bang và tiểu bang