Tham gia các sự kiện trực tuyến của chúng tôi để tìm hiểu thêm về Hội Đồng Đánh Giá Ứng Cử Viên và Ủy Ban tái Phân Vùng Độc Lập của Cư Dân. Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội và SpeakUp Austin để cập nhật các thông tin mới nhất.

Có dịch vụ thông dịch và chuyển ngữ tài liệu khi yêu cầu. Gọi 311 hoặc gửi email cho chúng tôi tại redistrictatx@austintexas.gov để yêu cầu cung cấp các dịch vụ này.

SpeakUp Austin

Giao lưu với chúng tôi vào bất kỳ lúc nào trên SpeakUp Austin

Yêu Cầu Tổ Chức một Buổi Trình Bày

Quý vị có phải là thành viên của một nhóm quan tâm đến quy trình tái phân vùng của Austin không? Chúng tôi có thể tổ chức một buổi trình bày trực tuyến cho các thành viên trong nhóm quý vị.  Liên lạc với chúng tôi qua email tại Redistrictatx@austintexas.gov để thu xếp thời gian.

October 1, 2020 9:00 am - 9:30 am

Online

Tuyển Chọn Hội Đồng Đánh Giá Ứng Cử Viên

Tìm hiểu xem ai sẽ được tuyển chọn vào Hội Đồng Đánh Giá Ứng Cử Viên! Chúng tôi sẽ tiến hành một buổi rút thăm ngẫu nhiên qua mạng trực tuyến. Xem trực tiếp trên ATXN hoặc trên trang Facebook Live của Thành Phố Austin.

January 23, 2021 10:00 am - 10:30 am

Online

Tuyển Chọn Ủy Ban Tái Phân Vùng

Tìm hiểu xem ai sẽ được tuyển chọn vào Ủy Ban Tái Phân Vùng! Chúng tôi sẽ tiến hành một buổi rút thăm ngẫu nhiên qua mạng trực tuyến. Xem trực tiếp trên ATXN hoặc trên trang Facebook Live của Thành Phố Austin.

June 8, 2020

Họp Báo của Kiểm Toán Viên Thành Phố về Tái Phân Vùng

Xem bản ghi nội dung trên trang mạng của Thành Phố Austin.

June 18, 2020

Buổi Tọa Đàm Cộng Đồng Trực Tuyến về Tái Phân Vùng

Xem bản ghi nội dung trên trang Facebook Live của Văn Phòng Kiểm Toán Thành Phố.

June 25, 2020

Hỏi & Đáp Trực Tuyến – Cà Phê Sáng với Chuyên Gia Kiểm Toán

Xem bản ghi nội dung trên trang Facebook Live của Văn Phòng Kiểm Toán Thành Phố.

July 7, 2020

Hỏi & Đáp Trực Tuyến – Hội Đồng Đánh Giá Ứng Cử Viên

Được giải đáp các thắc mắc về Hội Đồng Đánh Giá Ứng Cử Viên. Xem bản ghi nội dung trên trang Facebook Live của Văn Phòng Kiểm Toán Thành Phố.

July 14, 2020

Reddit Hỏi Tôi Bất Kỳ Điều Gì

Được Văn Phòng Kiểm Toán Thành Phố giải đáp các thắc mắc về Tái phân vùng trên trang Reddit của Thành Phố Austin.

July 22, 2020

Hỏi & Đáp Trực Tuyến – Ủy Ban Tái Phân Vùng Độc Lập của Cư Dân

Được giải đáp các thắc mắc về Ủy Ban Tái Phân Vùng Độc Lập của Cư Dân. Xem bản ghi nội dung trên trang Facebook Live của Văn Phòng Kiểm Toán Thành Phố.

July 31, 2020

Hỏi & Đáp Trực Tuyến – Các Đương Đơn là Học Sinh

Được giải đáp các thắc mắc về đảm trách vai trò học sinh trong Ủy Ban Tái Phân Vùng Độc Lập của Cư Dân. Xem bản ghi nội dung trên trang Facebook Live của Văn Phòng Kiểm Toán Thành Phố.