Tham gia các sự kiện trực tuyến của chúng tôi để tìm hiểu thêm về Hội Đồng Đánh Giá Ứng Cử Viên và Ủy Ban tái Phân Vùng Độc Lập của Cư Dân. Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội và SpeakUp Austin để cập nhật các thông tin mới nhất.

Có dịch vụ thông dịch và chuyển ngữ tài liệu khi yêu cầu. Gọi 311 hoặc gửi email cho chúng tôi tại redistrictatx@austintexas.gov để yêu cầu cung cấp các dịch vụ này.

- 4:15 pm

13:00:00

Hỏi & Đáp Trực Tuyến – Ủy Ban Tái Phân Vùng Độc Lập của Cư Dân

Được giải đáp các thắc mắc về Ủy Ban Tái Phân Vùng Độc Lập của Cư Dân.

Tham gia trên trang Facebook Live của Văn Phòng Kiểm Toán Thành Phố.