Ngày 1 tháng Sáu, 2020 đến ngày 1 tháng Chín, 2020

Bắt đầu tiếp nhận đơn xin tham gia Hội Đồng Đánh Giá Ứng Cử Viên

Ngày 1 tháng Sáu, 2020 đến ngày 30 tháng Chín, 2020

Bắt đầu tiếp nhận đơn xin tham gia Ủy Ban Tái Phân Vùng do Cư Dân Quản Lý Độc Lập

Ngày 1 tháng Mười, 2020

Thanh Tra Thành Phố rút thăm chọn ngẫu nhiên ba CPA để phục vụ trong Hội Đồng Đánh Giá.

Tháng Mười Một, 2020 đến ngày 15 tháng Một, 2021

Hội Đồng Đánh Giá tuyển chọn 60 ứng cử viên đủ điều kiện nhất.

Ngày 15-22 tháng Một, 2021

Mỗi thành viên của Hội Đồng Thành Phố có thể gạch bỏ một trong các ứng cử viên từ nhóm đủ điều kiện nhất. Các thành viên hội đồng không cần đưa ra lý do gạch bỏ.

Ngày 23 tháng Một, 2021

Thanh Tra Thành Phố rút thăm lựa chọn ngẫu nhiên tám ứng viên từ nhóm đủ điều kiện nhất để phục vụ trong Ủy Ban.

Ngày 24 tháng Một, 2021 - 28 tháng Hai, 2021

Tám ủy viên này chọn thêm sáu người từ nhóm đủ điều kiện nhất để phục vụ trong Ủy Ban.

Ngày 1 tháng Ba, 2021 - 1 tháng Mười Một, 2021

Tất cả 14 thành viên Ủy Ban tập hợp ý kiến của công chúng và thông qua kế hoạch chính thức cuối cùng về các ranh giới địa hạt.

Tháng 11, 2022

Các địa hạt mới sẽ bắt đầu có hiệu lực cho cuộc bầu cử năm 2022.