Câu hỏi về Ban Hội Thẩm

Hội Đồng Đánh Giá sẽ làm những công việc gì?

Hội Đồng Đánh Giá sẽ xem xét tất cả các hồ sơ đơn xin thay mặt cho Ủy Ban và chọn ra 60 ứng viên đủ điều kiện nhất. Hội Đồng Đánh Giá sẽ chọn ứng viên dựa trên các kỹ năng phân tích, khả năng làm việc không thiên vị và quan điểm đánh giá cao sự đa dạng của Austin. Hội Đồng Đánh Giá cũng sẽ đảm bảo các thành viên trong nhóm được chọn cư ngụ ở nhiều khu vực khác nhau trên toàn thành phố.

Hội Đồng Đánh Giá cần cam kết thời gian như thế nào?

Hội Đồng Đánh Giá sẽ thiết lập thời khóa biểu làm việc riêng và thực hiện phần lớn công việc trong khoảng thời gian từ tháng Mười Một, 2020 đến giữa tháng Một, 2021.

Đối với Hội Đồng Đánh Giá, 5 năm kinh nghiệm thanh tra có cần phải là kinh nghiệm liên tục không?

Không. 5 năm kinh nghiệm thanh tra không nhất thiết phải liên tục và cũng không cần phải là kinh nghiệm ngay trước khi nộp đơn xin tham gia Hội Đồng Đánh Giá.

Hội Đồng Đánh Gía xác định các ứng viên đủ điều kiện nhất cho Ủy Ban như thế nào?

Hội Đồng Đánh Giá sẽ chọn các ứng viên của Ủy Ban dựa trên các kỹ năng phân tích, khả năng làm việc không thiên vị và quan điểm đánh giá cao về sự đa dạng của Austin. Hội Đồng Đánh Giá cũng sẽ đảm bảo là các thành viên của nhóm ứng viên đủ điều kiện cư ngụ ở nhiều khu vực khác nhau trên toàn thành phố.

Câu hỏi về Ủy Ban

Cam kết về thời gian của Ủy Ban là như thế nào?

Tám ủy viên đầu tiên được chọn sẽ duyệt xét các hồ sơ đơn xin còn lại và chọn thêm sáu ủy viên. Sau khi đã xác định được toàn bộ thành viên Ủy Ban, Ủy Ban sẽ có các cuộc họp riêng và cũng sẽ tổ chức các cuộc họp công khai. Ủy Ban sẽ xác định địa điểm và tần suất tổ chức các cuộc họp riêng. Ủy Ban cần phải tổ chức một số cuộc họp công khai nhất định trên toàn thành phố. Cam kết về thời gian sẽ thay đổi mỗi tuần và sẽ tăng lên khi Ủy Ban tổ chức các cuộc họp công khai. Hầu hết công việc đều có thể thực hiện vào các buổi tối và ngày cuối tuần khi phần lớn các ủy viên có thể tham gia.

Ủy Ban sẽ làm những công việc gì?

Ủy Ban cần phải tổ chức một số cuộc họp công khai nhất định trên toàn thành phố. Ủy Ban sẽ sử dụng ý kiến đóng góp của công chúng lần nàymột số tiêu chí để thiết lập ranh giới địa hạt. Ủy Ban sẽ có thể thuê nhân viên của mình.

Các ủy viên cần phải làm gì sau khi các ranh giới được thiết lập?

Các ủy viên sẽ phục vụ một nhiệm kỳ mười năm. Tuy nhiên, phần lớn công việc của Ủy Ban sẽ diễn ra trong năm đầu tiên khi họ thiết lập ranh giới địa hạt. Sau khi các ranh giới được hoàn tất chính thức, Ủy Ban sẽ được coi là không hoạt động. Ủy Ban sẽ họp sau năm đầu tiên nếu Thành Phố cần Ủy Ban đóng góp ý kiến về ranh giới địa hạt. Ví dụ: Ủy Ban có thể cần phải họp nếu Thành Phố sáp nhập thêm địa giới.

Tôi có thể kiểm tra lịch sử bỏ phiếu của mình như thế nào?

Quận Travis:

Gửi email đến địa chỉ TaxOffice@TravisCountyTX.gov và yêu cầu cung cấp lịch sử bỏ phiếu của cá nhân quý vị. Nếu quý vị gửi yêu cầu qua email, thông tin về lịch sử bỏ phiếu sẽ được in ra giấy và gửi qua thư bưu điện tới cho quý vị.

Quý vị cũng có thể gửi yêu cầu trực tiếp tại Văn Phòng Thuế Quận Travis.

Quận Williamson:

Gửi mẫu điền này qua email tới địa chỉ susan.langley@wilco.org. Ghi tên và ngày tháng năm sinh của quý vị trên dòng “Địa Hạt” và cho biết là quý vị muốn có một bản sao lịch sử bỏ phiếu của mình trong phần nhận xét.

Quý vị cũng có thể gọi tới Ban Bầu Cử tại số (512) 943-3719.

Quận Hays:

Liên lạc với Cơ Quan Quản Lý Bầu Cử và Ghi Danh Cử Tri tại số (512) 393-7310 hoặc email elections@co.hays.tx.us và yêu cầu cung cấp thông tin về lịch sử bỏ phiếu của quý vị.

Câu hỏi chung

Sau khi đã nộp đơn xin, làm thế nào để kiểm tra xem đơn xin của tôi có đáp ứng các yêu cầu tối thiểu hay không?

Tôi có thể nộp đơn xin bằng cách nào?

Quý vị có thể nộp đơn xin tham gia ủy ban trên mạng trực tuyến ở đây

Quý vị có thể nộp đơn xin tham gia hội đồng đánh giá qua mạng trực tuyến ở đây

Quý vị cũng có thể nộp đơn xin tham gia Ủy Ban và Hội Đồng Đánh Giá bằng cách sử dụng đơn xin trên giấy:

  • Đơn xin tham gia ủy ban
  • Đơn đăng ký tĐơn xin tham gia hội đồng đánh giá

Vui lòng điền đơn xin và gửi qua thư bưu điện tới địa chỉ P.O. Box 1088, Austin TX, 78767

Tại sao lại có sự tham gia của Thanh Tra Thành Phố?

Hiến Chương Thành Phố Austin quy định nhiệm vụ của Thanh Tra Thành Phố trong việc quảng bá rộng rãi quy trình nộp đơn xin tham gia Hội Đồng Đánh Giá và Ủy Ban để bảo đảm thành phần đa dạng của các nhóm ứng viên. Thanh Tra sẽ bảo đảm rằng các thành viên hội đồng đánh giá và ủy viên được tuyển chọn thông qua một quy trình tuân theo các yêu cầu của Hiến Chương Thành Phố. Ngoài ra, Thanh Tra cũng sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ đòi hỏi tính độc lập và khách quan. Văn Phòng Thanh Tra Thành Phố cam kết mang những giá trị đó vào quy trình này.

Làm thế nào để kiểm tra xem là tôi đang ở trong địa hạt nào?

Quý vị có thể kiểm tra xem quý vị đang ở địa hạt nào tại đây.

  1. Nhấp vào nút “Tôi muốn…” màu xanh dương.
  2. Nhấp chọn “Tìm Địa Hạt Hội Đồng Của Tôi”
  3. Nhập địa chỉ của quý vị

Tôi có được trả thù lao không?

Không, tuy nhiên ủy viên và thành viên hội đồng đánh giá có thể được hoàn trả cho một số khoản chi phí. Ủy Ban sẽ xác định những chi phí nào là hợp lý và cần thiết để Thành Phố hoàn trả.

Hồ sơ đơn xin của tôi có bị loại ra khỏi nhóm hồ sơ đủ điều kiện nếu tôi không đáp ứng được các tiêu chuẩn điều kiện không?

Có, chúng tôi sẽ loại hồ sơ đơn xin nếu quý vị không đáp ứng được các tiêu chuẩn điều kiện. Chúng tôi sẽ gửi email để thông báo cho quý vị nếu hồ sơ đơn xin của quý vị bị loại. Đơn xin và tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị sẽ được đăng trên mạng trực tuyến ngay cả khi quý vị bị loại khỏi nhóm hồ sơ hội đủ điều kiện. Nếu quý vị nghĩ rằng hồ sơ đơn xin của mình bị loại do nhầm lẫn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ redistrictatx@austintexas.gov.

Hồ sơ đơn xin của tôi có được công khai không?

Có, tất cả các hồ sơ đơn xin đã nộp đều là hồ sơ công khai. Chúng tôi sẽ đăng tất cả các hồ sơ đơn xin và tình trạng hội đủ điều kiện trên trang mạng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không đăng địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa chỉ của quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin này để giải quyết các yêu cầu về thông tin công khai mà chúng tôi nhận được.

Nếu quý vị gửi đơn xin trên giấy, chúng tôi sẽ đăng trên mạng trực tuyến một bức hình chụp đơn xin đó với thông tin email, số điện thoại và địa chỉ đã bị xóa.

Thành Phố có xem xét các hồ sơ đơn xin nộp trễ không?

Không, tất cả các hồ sơ đơn xin tham gia Hội Đồng Đánh Giá phải được nộp trước ngày 1 tháng Chín. Tất cả các hồ sơ đơn xin tham gia Ủy Ban phải được nộp trước ngày 30 tháng Chín. Chúng tôi sẽ không xem xét các hồ sơ đơn xin không đầy đủ.