Các cư dân Austin có hai cơ hội để tham gia quy trình tái phân chia địa hạt này:

1

Hội Đồng Đánh Giá Ứng Cử Viên

Hội Đồng Đánh Giá sẽ giúp tuyển chọn các ủy viên. Ba Kế Toán Viên Công Cộng Có Chứng Nhận sẽ là thành viên của Hội Đồng Đánh Giá.

Nộp đơn xin tham gia Hội Đồng Đánh Giá
2

Ủy Ban Tái Phân Vùng Độc Lập của Cư Dân

Ủy Ban này sẽ thiết lập ranh giới của các địa hạt hội đồng ở Austin.

Nộp đơn xin tham gia Ủy Ban

Quy trình này diễn ra như thế nào

Biểu tượng mũi tên chéo thể hiện sự ngẫu nhiên

Ba CPA được tuyển chọn cho Hội Đồng Đánh Giá

Biểu tượng Tài Liệu và Kính Lúp có nghĩa là tìm kiếm

Hội Đồng Đánh Giá giúp chọn ra các Ủy Viên

Tổ Chức Austin Địa Phương Chơi Nhảy Dây với Giới Trẻ

Về Tái Phân Vùng

Austin có 10 thành viên hội đồng thành phố và một thị trưởng. Cư dân toàn thành phố sẽ bầu chọn người làm thị trưởng còn cư dân của một địa hạt sẽ bầu chọn mỗi thành viên hội đồng trong thành phố đó.

Austin có một quy trình để cư dân thiết lập lại ranh giới của các địa hạt hội đồng mười năm một lần. Ranh giới của các địa hạt hội đồng ảnh hưởng lớn đến chính quyền Austin và sẽ định hình cách thức các cư dân được đại diện trong thập kỷ tới.

Cư dân Austin sẽ thiết lập lại ranh giới địa hạt hội đồng vào năm 2021.

Người cha và em bé tại vườn cộng đồng địa phương

Tại Sao Tái Phân Vùng Lại Quan Trọng

Việc tái phân vùng sẽ làm thay đổi cách cư dân Austin được đại diện bởi Hội Đồng Thành Phố và định hình cách chúng ta suy nghĩ về các cộng đồng của chúng ta.

Dân số Austin đã tăng lên và thay đổi kể từ khi các địa hạt được thiết lập lần đầu vào năm 2013. Các ranh giới địa hạt mới cũng có thể thay đổi.

Những cư dân tham gia sẽ có cơ hội gặp các cư dân Austin trên toàn thành phố và tìm hiểu thêm về thành phố nơi chúng ta gọi là quê hương. Họ sẽ tìm hiểu lịch sử của Austin và đưa ra những quyết định quan trọng về tương lai của Austin.

Người Biểu Diễn Philippines tại Lễ Hội Austin

Lịch Sử

Các cư dân Austin đã bỏ phiếu bầu chọn Hội Đồng Thành Phố theo địa hạt vào năm 2012. Trước đợt bỏ phiếu đó, sáu thành viên hội đồng và thị trưởng đã được bầu chọn trên toàn thành phố. Hiện nay, thành phố có 10 địa hạt với một thành viên hội đồng được bầu chọn từ mỗi địa hạt. Thị trưởng vẫn được bầu chọn trên toàn thành phố.

Một nhóm cư dân Austin với thành phần đa dạng đã xác định ranh giới cho 10 địa hạt hội đồng vào năm 2013. Kể từ đó, dân số Austin đã tăng và thay đổi. Trong năm 2021, một nhóm cư dân mới sẽ thiết lập lại các ranh giới địa hạt mới để phản ánh những thay đổi này.